Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Có thể lập kế hoạch chọn nhà thầu cho cả dự án

Trương Quang Quốc - 09:31 05/06/2023

Chi tiết câu hỏi

Đơn vị tôi đang quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công. Hiện nay chủ trương đầu tư, dự án đầu tư đã được phê duyệt, trong đó có nội dung dự kiến số vốn bố trí qua các năm và đồng thời kế hoạch đầu tư công trung hạn của dự án đã được bố trí đầy đủ. Tôi xin hỏi, sau khi dự án đầu tư được duyệt, có được căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được giao cho dự án để lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho cả dự án hay không? Hay phải chờ quyết định giao vốn hằng năm cho dự án mới đủ điều kiện lập?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1 Điều 33 và Điểm b Khoản 1 Điều 34 Luật Đấu thầu quy định, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước. Một trong các căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là nguồn vốn cho dự án.

Đối với nội dung hỏi của ông Quốc, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án mà không bắt buộc chỉ được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.