Lao động - Tiền lương

Hỏi: Công chức được nghỉ không lương theo quy định nào?

Trần Đức Quý - 11:31 14/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là công chức, công tác ở cấp Sở được 9 năm, nay tôi muốn nghỉ không lương 6 tháng. Xin hỏi, hiện có quy định hay văn bản nào cho phép công chức được nghỉ không lương với thời gian nhất định không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 13 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cán bộ, công chức được nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Do đó, việc nghỉ không hưởng lương được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động và do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức quyết định.