Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Công ty còn nợ BHXH, người lao động nhận BHXH một lần thế nào?

Nguyễn Minh Thảo - 12:39 08/12/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi được chốt thời gian đóng BHXH vào tháng 10/2019, không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Khi tôi làm chế độ hưởng BHXH một lần thì được trả lời do công ty còn nợ tiền BHXH nên hồ sơ của tôi không được giải quyết. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi được giải quyết như thế nào? Tôi có được hưởng BHXH một lần tính từ tháng 10/2019 trở về trước không?

Trả lời

BHXH tỉnh Bình Định trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Đối chiếu với quy định trên, BHXH tỉnh Bình Định không có cơ sở để giải quyết chế độ BHXH một lần cho bà. Trường hợp đơn vị nơi bà làm việc đã có quyết định giải thể, phá sản của cơ quan chức năng thì được vận dụng giải quyết theo văn bản số 2802/BHXH-CSXH ngày 9/8/2021 của BHXH Việt Nam.