Lĩnh vực khác

Hỏi: Địa phương bị giãn cách xã hội, bầu cử thế nào?

Đỗ Thị Hoa - 09:19 22/04/2021

Chi tiết câu hỏi

Khu vực tôi ở từng bị giãn cách xã hội, người dân đều bị hạn chế ra khỏi nhà. Xin hỏi, trường hợp sắp đến lúc bầu cử mà cả khu vực bị giãn cách để phòng dịch thì việc tổ chức bầu cử sẽ như thế nào (về tuyên truyền bầu cử, thông tin về danh sách người ửng cử, danh sách cử tri…) và làm thế nào để bỏ phiếu?

Trả lời

Hội đồng bầu cử Quốc gia trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát dẫn đến không thể tổ chức được việc bỏ phiếu vào đúng ngày bầu cử hoặc đối với địa phương do dịch bệnh phải áp dụng biện pháp cách ly xã hội hoặc phong tỏa thì Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh chủ động đề xuất, kịp thời báo cáo rõ phương án (thời điểm, cách thức thực hiện việc bỏ phiếu… và những công việc cần thực hiện) để Hội đồng bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định.