Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề không qua thi hoặc xét

Trần Liên - 08:05 21/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang là giáo viên tiểu học hạng II (V.07.03.28), hưởng lương bậc 1 (4,0). Tính đến ngày 30/5/2023, tôi đã có 6 năm 3 tháng giữ hạng II (không tính thời gian tập sự) và có bằng thạc sĩ. Tuy nhiên khi bổ nhiệm lại, tôi phải quay về hạng II cũ vì không đủ 9 năm công tác. Theo Điều 9 điều khoản chuyển tiếp Khoản 3: "Trường hợp giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) nếu đã có bằng thạc sĩ trở lên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng II và có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương đủ từ 06 (sáu) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng thì được xác định là đủ yêu cầu về thời gian giữ hạng theo quy định tại Điểm i Khoản 4 Điều 4 Thông tư này". Xin hỏi, việc bổ nhiệm lại hạng II cũ với tôi có thỏa đáng không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn để này như sau:

Khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập quy định: "Kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2015 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông được bổ nhiệm vào hạng cao hơn sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khác cũng như chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức thì phải thực hiện bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 03 tháng 11 năm 2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 03 tháng 11 năm 2015)".

Bà Trần Liên thuộc trường hợp được bổ nhiệm vào hạng cao theo trình độ đào tạo mà không thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức, do đó, bà cần phải liên hệ với cơ quan quản lý có thẩm quyền để được hướng dẫn về việc bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định.