Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện thi thăng hạng biên tập viên hạng II

Nguyễn Thị Đ. - 16:56 05/12/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là biên tập viên hạng III, nay đủ thời gian để thi thăng hạng II ngạch biên tập viên. Hiện tôi có bằng đại học chuyên ngành Báo chí, bằng Kỹ sư công nghệ thông tin, bằng Trung cấp chính trị, chứng chỉ tiếng Mông, chứng chỉ Biên tập viên hạng III, giải thưởng cấp tỉnh. Xin hỏi, tôi có cần bổ sung chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ và chứng chỉ bồi dưỡng chức danh biên tập viên hạng II không và nộp hồ sơ ở đâu?

Trả lời

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời vấn đề này như sau:

Về sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III và yêu cầu về chứng chỉ tiếng Anh khi dự thi thăng hạng từ biên tập viên hạng III lên biên tập viên hạng II: Nếu bà Đ. đã có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh biên tập viên hạng III được cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 30/6/2022, thì bà không phải tham dự các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông, nếu bà có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh biên tập viên hạng III được cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 30/6/2022 thì bà đáp ứng được tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biên tập viên.

Tại Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói trên, không quy định về tiêu chuẩn tiếng Anh.

Liên quan đến thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III lên hạng II: Căn cứ Điểm 2 Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng.

Vì vậy, đề nghị bà Đ. liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân tỉnh tại địa phương để được hướng dẫn.