Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện về bằng cấp và thời gian giữ ngạch khi tiếp nhận công chức

Nguyễn Thành Trung - 19:56 23/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Theo tôi hiểu, quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP nghĩa là, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập có thời gian công tác đủ 5 năm có bằng cấp chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm của công chức cần tuyển dụng thì đủ điều kiện dự tuyển vào công chức. Tuy nhiên khi tôi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển thì Sở Nội vụ yêu cầu phải có bằng đại học và giữ ngạch lương tương đương đủ 5 năm mới đủ điều kiện dự tuyển. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể nội dung này.

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định về các trường hợp được xem xét tiếp nhận vào làm công chức, "trường hợp quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển".

Căn cứ quy định nêu trên thì giải thích của cơ quan có thẩm quyền như trên là phù hợp.