Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Ngô Thị Thu Hiền - 10:09 23/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi được Giám đốc Sở công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” các năm 2019, 2021, 2022, 2023. Năm 2023, tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Xin hỏi, theo Luật Thi đua, khen thưởng mới tôi có đủ điều kiện để xét Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh không? Trong 3 năm liên tục tôi đã được công nhận 3 sáng kiến, được áp dụng và triển khai hiệu quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ thì nếu đủ điều kiện xét tặng Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thì bà có phải làm sáng kiến khoa học cấp tỉnh nữa không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điều 21 Luật Thi đua, khen thưởng quy định:

"1. Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở";

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.

2. Người đứng đầu Bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét, công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ".

Bà Ngô Thị Thu Hiền có 3 năm liên tục được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" (năm 2021, 2022, 2023), trường hợp bà đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cần phải có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh được cấp có thẩm quyền công nhận.

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, cấp có thẩm quyền sẽ xét chọn cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để xem xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.