Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện xét thăng hạng viên chức kế toán

Trần Thị Thắm - 14:05 10/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm nhân viên kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp. Xin hỏi, theo Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định điều kiện xét thăng hạng từ kế toán viên trung cấp 06.032 lên hạng kế toán viên 06.031, ngoài điều kiện quy định tại Điều 7 thì có cần chứng chỉ bồi dưỡng kế toán viên không? Tuy nhiên, theo tôi tham khảo Điểm d Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định: "Đối với viên chức chuyên ngành kế toán phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật". Xin hỏi, có cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán không?

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Từ Điều 5 đến Điều 8 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 của Bộ Tài chính quy định chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể cho từng ngạch công chức chuyên ngành kế toán.

Điểm a, d Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 quy định cho viên chức chuyên ngành kế toán làm việc ở vị trí việc làm chuyên ngành tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Do đó, căn cứ các quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022, viên chức chuyên ngành kế toán làm việc ở vị trí việc làm chuyên ngành tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện phải bảo đảm các quy định cụ thể (ứng với từng ngạch kế toán) và quy định chung tại Điểm d Điều 26 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022.