Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Doanh nghiệp nhà nước phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu

Trần Công Bằng - 14:05 17/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi là doanh nghiệp nhà nước, đang thực hiện một số hạng mục mua sắm, thuê dịch vụ bảo vệ, thuê dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị vi tính,… nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của công ty. Các hạng mục này có giá trị thực hiện nhỏ hơn 100 triệu đồng. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Luật Đấu thầu thì phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, công ty tôi chưa ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu. Do đó, để thực hiện các công việc trên công ty áp dụng các quy định tại: - Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; - Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu. - Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Xin hỏi, trường hợp không được áp dụng các văn bản trên thì công ty tôi phải thực hiện như thế nào trong thời gian chưa ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu quy định trường hợp lựa chọn đấu thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo đó, việc áp dụng Luật Đấu thầu đối với việc lựa chọn nhà thầu nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo quy định nêu trên.