Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất

Nguyễn Thị Ngọc Anh - 07:05 26/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi nằm trong khu công nghiệp, có thuê lại đất của chủ đầu tư, hợp đồng thuê 48 năm, trả tiền hằng năm, có hợp đồng chuyển nhượng thửa đất, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiền thuê đất hằng năm công ty tôi vẫn trả cho chủ đầu tư và chủ đầu tư xuất hóa đơn cho công ty tôi. Tiền đất phi nông nghiệp hằng năm công ty tôi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. Xin hỏi, công ty tôi có đủ điều kiện là đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ không?

Trả lời

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đối tượng giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm (sau đây gọi là người thuê đất)".

Căn cứ các nội dung nêu trên, Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

Trường hợp công ty đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo một trong các hồ sơ Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm thì công ty thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Thuế đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Chi cục Thuế quản lý thu tiền thuê đất hoặc Cục Thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn, trả lời cụ thể về hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất.