Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Đơn vị sự nghiệp có thu đóng BHXH theo mức lương nào?

Đinh Văn Mạnh - 08:38 18/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tại một đơn vị sự nghiệp có thu, cán bộ nhân viên hưởng lương theo hệ số và nâng lương theo quy định, đóng BHXH theo hệ số thang bảng lương từ năm 2007 đến năm 2015. Từ năm 2016 đến nay đơn vị đóng BHXH căn cứ tiền lương thực tế theo mô hình doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tôi xin hỏi, việc đóng BHXH của đơn vị từ năm 2016 đến nay là đúng hay sai? Nếu sai thì khắc phục thế nào để bảo đảm chế độ cho người lao động sau khi về hưu?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 89 Luật BHXH năm 2014, Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc:

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, tiền lương tháng đóng BHXH từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017 là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động; từ ngày 1/1/2018 trở đi, là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Đề nghị ông đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp còn có vướng mắc thì ông đề nghị đơn vị phối hợp cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH để xem xét, hướng dẫn cụ thể theo quy định của pháp luật.