Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Dự án chuyển đổi đất trồng lúa, có cần đánh giá tác động môi trường?

Nguyễn Văn Linh - 08:05 08/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Đơn vị A đang xây dựng dự án tại xã B, dự án nhóm C. Sau khi trích lục bản đồ thì diện tích thực hiện dự án khoảng 2.000 m², trong đó có 1.000 m² đất lúa 1 vụ (mã loại đất trên bản đồ là LUK) phải chuyển mục đích. Tôi xin hỏi, dự án nêu trên có cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai là dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường.

Theo thông tin do ông Linh cung cấp, trường hợp dự án chỉ có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 1.000 m2 đất lúa 1 vụ (mã loại đất trên bản đồ là LUK) thì dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

Đề nghị ông rà soát dự án theo các tiêu chí về môi trường khác và đối chiếu các Phụ lục III, IV, V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP để xác định chính xác thủ tục môi trường phải thực hiện đối với dự án.