Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Dự án mở rộng quy mô có cần đánh giá tác động môi trường?

Nguyễn Thị Thu Huyền - 10:06 23/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện và thiết bị điện tử, triển khai sản xuất kinh doanh từ năm 2014, đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Năm 2022, công ty tôi cũng đã được cấp giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020. Nay công ty dự định mở rộng quy mô dự án (bổ sung sản phẩm điện tử, dự kiến sản xuất kinh doanh khoảng 6 triệu sản phẩm/năm). Xin hỏi, công ty tôi có cần thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường không? Đối với giấy phép môi trường, cần thực hiện thủ tục gì không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Dự án của công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã đi vào hoạt động từ năm 2014; đến nay, công ty dự định mở rộng quy mô dự án bổ sung sản phẩm, tăng công suất khoảng 6 triệu sản phẩm/năm thuộc trường hợp đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất (theo quy định của pháp luật về đầu tư). Căn cứ quy định tại số thứ tự số 11 Phụ lục III và số thứ tự 12 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, công ty cần thực hiện đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất của cơ sở đang hoạt động, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.