Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Giấy chứng nhận sai số thửa, đính chính hay thu hồi?

Trần Minh Cảnh - 14:05 09/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Năm 1989, tôi mua lô đất quy hoạch được UBND huyện cấp quyết định giao đất kèm theo sơ đồ lô đất đúng với vị trí hiện trạng thửa tôi đang sử dụng là thửa 16 tờ bản đồ số 6. Năm 1993, tôi được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số thửa 15, tờ bản đồ số 6. Tôi làm đơn đề nghị đính chính từ thửa 15 sang 16 nhưng nhận thông báo từ chối đính chính của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, với lý do không đúng đối tượng, trong hồ sơ địa chính thửa 15 mang têntôi, còn thửa 16 đã mang tên người khác. Cấp không đúng vị trí nên diện tích lô đất cũng sai. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cho rằng do sai diện tích nên phải thu hồi Giấy chứng nhận. Theo tôi, quyết định giao đất và Giấy chứng nhận đều mang tên tôi, như vậy là cấp đúng đối tượng chỉ sai vị trí thửa đất. Cấp sai vị trí thì sẽ sai diện tích là đương nhiên bởi 2 lô đất khác nhau, diện tích khác nhau. Đây chỉ là sai sót thông tin diện tích so với hồ sơ đăng ký chứ không phải cấp sổ không đúng diện tích thực tế. Tôi xin hỏi, vậy trường hợp của tôi là đính chính hay thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung câu hỏi của ông là vụ việc cụ thể, phải đối chiếu hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại địa phương và thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không đủ cơ sở để trả lời. Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời chung về nguyên tắc như sau:

Tại Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai quy định:

"Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận".

Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai quy định:

"Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin đến ông được biết.