Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Hai trường hợp không phải xin Giấy phép khai thác khoáng sản

Đặng Quý Bình - 14:24 21/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là trưởng nhóm thi công công trình giao thông nông thôn của xã. Đất nhà tôi có đá, tôi muốn tận thu đá để rải công trình tôi đang thi công có được không? Nếu được thì thủ tục xin tận thu như thế nào?

Trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản 2010 quy định: "2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trong các trường hợp sau đây:

a) Khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó. Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh;

b) Khai thác trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó".

Theo quy định nêu trên thì các tổ chức, cá nhân được phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường mà không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trong 2 trường hợp nêu trên, nhưng sản phẩm sau khai thác chỉ được sử dụng để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân (đối với trường hợp khai thác trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân) và để phục vụ cho xây dựng chính công trình đó và phải làm thủ tục đăng ký với UBND cấp tỉnh (đối với trường hợp khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt). Đồng thời, không được phép kinh doanh, mua, bán, cho tặng, cung cấp cho công trình, dự án khác đối với sản phẩm đã khai thác.

Như vậy, việc ông đề xuất xin tận thu, khai thác đá trong diện tích đất ở của hộ gia đình để cung cấp cho dự án công trình đường giao thông là không đúng quy định.