Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Học sinh gia đình nông, lâm, ngư nghiệp đóng BHYT thế nào?

Võ Hoàng Thảo Ngân - 08:31 15/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Địa phương tôi có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng BHYT đối với hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình (ngoài mức hỗ trợ 30% của ngân sách Trung ương theo Luật BHYT). Tôi xin hỏi, vậy học sinh trong gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình có được tham gia BHYT theo diện này không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), Điểm c Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật BHYT, học sinh sinh viên thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì đóng BHYT theo đối tượng học sinh sinh viên, được hưởng mức hỗ trợ đóng BHYT theo đối tượng hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng BHYT.