Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Hợp đồng trọn gói có được tính khối lượng phát sinh?

Trần Văn Thảo - 16:52 05/12/2023

Chi tiết câu hỏi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư công trình Nhà máy nước công suất 10.000 m3/ngày và đã khởi công thi công từ tháng 10/2022, vốn vay ODA, với 3 nhà thầu liên danh gồm 1 nhà thầu nước ngoài và 2 nhà thầu Việt Nam. Theo hồ sơ khảo sát địa chất công trình, đất khu vực nhà máy là đất cấp 2, cấp 3. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đơn vị thi công triển khai công tác san nền và đào móng bể chứa nước 3.000 m3 thì gặp đá với diện tích khoảng trên 100 m2. Hợp đồng thi công là hợp đồng trọn gói, có bảng giá hợp đồng để thanh toán cho nhà thầu từng đợt, hợp đồng có dự phòng phí và đã phân bổ trong các đơn giá hợp đồng. Do thi công gặp đá, nhà thầu đã dừng thi công và yêu cầu thẩm định, phê duyệt, tính phát sinh khối lượng phá đá cho nhà thầu. Tôi xin hỏi, theo quy định hiện nay, có được tính phát sinh khối lượng phá đá cho nhà thầu không?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Nội dung câu hỏi của ông Trần Văn Thảo chưa nêu rõ thời điểm ký kết hợp đồng, các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng đã ký kết thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, việc xử lý tình huống phát sinh khối lượng trong thi công xây dựng thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 3, Điểm a Khoản 5 Điều 15; Khoản 3 Điều 36; Điểm a Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP (trường hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế này) và các quy định pháp luật khác có liên quan để thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp.