Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Hướng dẫn lập hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất

Nguyễn Thị Bích Tuyền - 09:55 13/12/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi tham khảo Điều 106 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thì thân nhân liệt sĩ được miễn giảm 70% tiền sử dụng đất. Tuy nhiên khi gia đình tôi đi làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng thì không được cơ quan địa phương hỗ trợ với lý do, chưa có quyết định và văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh cho trường hợp này. Hiện tại gia đình tôi đã hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi tới bước cuối cùng là ra thông báo đóng thuế với mức nộp 100%. Xin hỏi, trường hợp gia đình tôi là thân nhân liệt sĩ có được miễn, giảm tiền sử dụng đất không?

Trả lời

Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, tỉnh Bình Dương trả lời vấn đề này như sau:

Về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng:

Điểm d Khoản 3 Điều 105 quy định giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước đối với thân nhân liệt sī.

Điều 107 quy định, hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất và pháp luật về quản lý thuế.

Căn cứ Điều 60 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đất trong hạn mức đất ở được giao cho người có công với cách mạng, hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị theo Mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư này;

- Giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng

- Quyết định hoặc văn bản theo quy định của pháp luật về miễn, giảm tiền sử dụng đất của UBND cấp tỉnh hoặc của cơ quan được UBND cấp tỉnh uỷ quyền, phân cấp.

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính, đối với hộ gia đình, cá nhân thì việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Như vậy, đối với hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, người nộp thuế phải kê khai, cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 60 Thông tư số 80/2021/TT-BTC như hướng dẫn nêu trên, và nộp hồ sơ vào bộ phận một cửa của UBND thị xã Bến Cát cùng với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.