Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Hướng dẫn thanh toán khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói

Võ Ngọc Sử - 17:28 07/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Cơ quan tôi ký hợp đồng với nhà thầu A thi công xây dựng công trình đường giao thông nông thôn, gồm các hạng mục nền đường, mặt đường… theo loại hợp đồng trọn gói. Tôi xin hỏi, trong thời gian nhà thầu A thi công, nếu một phần khối lượng đào, đắp đất nền đường thuộc phạm vi công việc của nhà thầu A được nhà thầu khác tự thi công để tạo mặt bằng phục vụ riêng cho công trình của họ thì phần khối lượng công việc trên nhà thầu A làm hồ sơ thanh toán có được không?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung câu hỏi của ông Võ Ngọc Sử chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng, thời điểm ký hợp đồng và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hợp đồng xây dựng nêu câu hỏi thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì quy định về quản lý giá hợp đồng trọn gói tại Điểm a, Khoản 3 Điều 15; thanh toán và hồ sơ thanh toán hợp đồng tại Điều 19 và Điều 20; điều chỉnh hợp đồng, nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng và điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói tại Điều 35, Điều 36, Điều 37.