Lao động - Tiền lương

Hỏi: Hướng dẫn xét chuyển chức danh nghề nghiệp

Nguyễn Chung - 07:05 29/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là cử nhân sinh học, làm kiểm dịch viên y tế tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III. Trong quá trình làm việc, tôi đi học và có bằng thạc sĩ y tế công cộng, chứng chỉ bồi dưỡng chức danh y tế công cộng. Xin hỏi, tôi có được chuyển đổi chức danh nghề nghiệp y tế công cộng hạng III được không? Nếu được thì hồ sơ cần những gì, nộp ở đâu?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp tốt nghiệp cử nhân sinh học chưa đáp ứng được yêu cầu trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng III) quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, vì vậy chưa đủ điều kiện để xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp y tế công cộng hạng III.

Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP. Thẩm quyền thuộc UBND tỉnh, thành phố thực hiện hoặc phân cấp cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND hoặc đơn vị sự nghiệp thực hiện.