Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức nước ngoài có được chấp nhận ở VN?

Phạm Lê Mỹ Tiên - 19:41 10/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Theo Khoản 11 Điều 8 Luật Quảng cáo, về vấn đề quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự (được hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL), để quảng cáo được sử dụng những từ ngữ trên thì quảng cáo phải là kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp có chức năng nghiên cứu thị trường. Tôi xin hỏi, các kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài có được chấp thuận tại Việt Nam không? Nếu được chấp thuận thì kết quả đó cần trải qua các hồ sơ thủ tục gì để được công nhận và sử dụng ở Việt Nam?

Trả lời

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 6/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp có chức năng nghiên cứu thị trường là tài liệu hợp pháp chứng minh cho nội dung quảng cáo sử dụng các cụm từ như: "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự.

Kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài được chấp thuận tại Việt Nam, tuy nhiên, phải thực hiện quy trình, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ quy định về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.