Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Khi nào cần xác minh hàng hóa chào thầu?

Phạm Trung Kiên - 07:05 23/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi tham dự một gói thầu mua sắm hàng hóa và được chủ đầu tư mời đến thương thảo hợp đồng. Có một thiết bị do công ty tôi xin ủy quyền của một đơn vị mới thành lập trong nước sản xuất, chủ đầu tư cho rằng nhà máy mới thành lập, không đủ năng lực để sản xuất thiết bị và yêu cầu đi khảo sát nhà máy. Sau khi khảo sát xong sẽ làm căn cứ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Tôi xin hỏi, chủ đầu tư làm như vậy có vi phạm Điểm a, b Khoản 3 Điều 1 và Điểm a Khoản 4 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp hàng hóa chào thầu được sản xuất lần đầu, chưa từng được sử dụng ở bất kỳ cơ quan, tổ chức, đơn vị nào và chủ đầu tư nghi ngờ về các tài liệu chứng minh chất lượng, thông số của hàng hóa thì cần làm rõ, xác minh với nhà thầu, nhà sản xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

Trường hợp nhà thầu trúng thầu, hợp đồng cần quy định nội dung về kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa.