Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Khoan giếng thay thế có phải điều chỉnh giấy phép?

Nguyễn Thị Lan - 16:13 10/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi đã có giấy phép khai thác 6 giếng nước, nhưng hiện tại 3 giếng không khai thác. Công ty tôi muốn khoan 3 giếng mới tương tự để thay thế giếng cũ. Tôi xin hỏi, công ty tôi khoan giếng mới cách giếng cũ bao nhiêu mét thì không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp công ty có 3 giếng bị hỏng, suy thoái hoặc bị giải tỏa và công ty chỉ có nhu cầu khoan thay thế 3 giếng nêu trên và không có thông tin nào khác ngoài thông tin được cung cấp thì căn cứ Điểm h Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trường hợp khoan giếng mới tương tự để thay thế giếng cũ bị hỏng, suy thoái hoặc bị giải tỏa với thông số khai thác không thay đổi thì không phải thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép nhưng phải được cơ quan thẩm định quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP xem xét, chấp thuận phương án khoan giếng thay thế và xác nhận bằng văn bản sau khi hoàn thành việc khoan thay thế.

Khoảng cách giếng thay thế không được vượt quá 1,5 lần chiều dày tầng chứa nước khai thác tại giếng đó, trường hợp vượt quá thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép.