Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Không kiểm tra công trình khi thi công, kiểm tra nghiệm thu thế nào?

Ngô Quan Tùng - 21:28 30/01/2024

Chi tiết câu hỏi

Công trình A có nguồn vốn đầu tư công (vốn ngân sách huyện), thời gian thực hiện là năm 2021 – 2022, người quyết định đầu tư: UBND huyện, chủ đầu tư: UBND xã. Công trình khởi công xây dựng tháng 5/2021, hoàn thành tháng 7/2022, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đến nay, sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thì công trình không có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền (Phòng Kinh tế hạ tầng). Công trình đã được đưa vào sử dụng, Tôi xin hỏi, nay tôi có thể nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 06/2021/NĐ-CP tới cơ quan chuyên môn về xây dựng (Phòng Kinh tế hạ tầng) để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình không và có bị xử lý không? Công trình B có nguồn vốn đầu tư công. Theo quy định tại Khoản 1, Điểm b Khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, công trình thuộc đối tượng kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng; phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, do chủ đầu tư không gửi thông báo khởi công xây dựng công trình, nên cơ quan chuyên môn không thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình và đến nay công trình đã hoàn thành. Tôi xin hỏi, vậy chủ đầu tư có được gửi hồ sơ đề nghị cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình hay không? Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đã được UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ, đang thực hiện đồ án quy hoạch. Tuy nhiên, thời gian thực hiện đồ án không bảo đảm, do phải điều chỉnh nhiều lần. Nay, tôi muốn làm thủ tục xin gia hạn thời gian thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, nhưng chưa tìm thấy hướng dẫn. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để làm cơ sở tiếp tục triển khai đồ án.

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì "công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công" phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng) thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình.

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, "trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công theo quy định tại Khoản 5 Điều này thì thực hiện kiểm tra theo các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều này".

Do đó, trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công thì đề nghị chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng theo quy định đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để được thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định.

Việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng được thực hiện theo các quy định của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Đối với nội dung liên quan đến "thời gian lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã" theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, thì theo pháp luật về quy hoạch xây dựng hiện hành không có quy định về việc điều chỉnh thời gian lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.