Lao động - Tiền lương

Hỏi: Kiêm nhiệm cùng chức danh có được hưởng phụ cấp?

Trương Minh Hùng - 17:33 23/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Theo quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang thì vị trí công chức tài chính – kế toán cấp xã được bố trí 2 người. Hiện nay tôi đang là kế toán duy nhất tại UBND xã. Tuy nhiên, theo Phòng Nội vụ, tôi không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm do kiêm nhiệm cùng chức danh. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định:

Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 1 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được UBND cấp huyện giao theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định này thì kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm; phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Như vậy, ông Trương Minh Hùng không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP nêu trên.