Lao động - Tiền lương

Hỏi: Kiến nghị sửa quy định về thu hút, tạo nguồn cán bộ

Nguyễn Hoàng Khởi - 09:56 22/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, giảm tiêu chí với yêu cầu ở cấp phổ thông. Theo tôi, đối với yêu cầu ở cấp phổ thông là học sinh phổ thông phải đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học) và khoa học xã hội (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông là hơi cao, dẫn đến nguồn sinh viên xuất sắc bị hạn chế, vì ở cấp phổ thông đa số học sinh chưa có định hướng được nghề nghiệp và quá trình học ở phổ thông cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến kết quả làm việc hiện tại. Đồng thời, ở cấp phổ thông các em được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh là đã giỏi, đặc biệt ở vùng nông thôn. Tôi đề nghị điều chỉnh giảm ở tiêu chí: Được công nhận đạt từ giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học) và khoa học xã hội (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông, để có nhiều đối tượng tham gia hơn.

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ quy định sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học đáp ứng một trong các tiêu chuẩn về giải thưởng và các tiêu chuẩn quy định thì thuộc đối tượng áp dụng chính sách thu hút.

Việc quy định về giải thưởng nêu trên nhằm thu hút, tuyển chọn được sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có quá trình nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu học tập từ cấp học phổ thông đến các bậc học đại học, sau đại học và đạt các thành tích qua các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, khu vực và quốc tế để đạt được mục tiêu quy định tại Mục 2 Phần II Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/1/2014 của Bộ Chính trị.

Về kiến nghị của ông Nguyễn Hoàng Khởi, Bộ Nội vụ ghi nhận để tiếp tục rà soát nghiên cứu, đánh giá tác động và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phù hợp với thực tiễn thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.