Lao động - Tiền lương

Hỏi: Làm kế toán cơ sở y tế có được phụ cấp ưu đãi nghề?

Đỗ Nguyên Nhật - 08:43 23/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là viên chức kế toán thuộc Trung tâm Y tế huyện. Đơn vị tôi đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn. Xin hỏi, tôi có được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP hay không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (thay thế Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009) đã quy định cụ thể đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề là công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước.

Theo đó, viên chức không trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP nêu trên.