Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Làm thế nào để chứng minh đã đăng ký người phụ thuộc?

Nguyễn Thanh Tâm - 21:14 12/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 tại Chi cục Thuế huyện Phú Giáo. Hiện tôi không làm việc cho bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. Năm 2022, công ty tôi làm việc thuộc quản lý của Cục thuế Bình Dương, do đó dữ liệu người phụ thuộc của tôi Chi cục Thuế huyện Phú Giáo không kiểm tra được. Do đó, đơn vị thuế đã gửi thông báo "Không chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế do thiếu hồ sơ người phụ thuộc". Xin hỏi, trường hợp cơ quan thuế vẫn yêu cầu phải bổ sung hồ sơ người phụ thuộc, trên ứng dụng VNeID của tôi có thể hiện thông tin người phụ thuộc, tôi có thể sử dụng dữ liệu tại đây để chứng minh không? Nếu được thì làm cách nào?

Trả lời

Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về sửa đổi, bổ sung Điểm g Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN;

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị ông căn cứ vào người phụ thuộc đã đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện kê khai hồ sơ quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nơi cư trú theo quy định.

Trường hợp Chi cục Thuế huyện Phú Giáo không kiểm tra được người phụ thuộc trên ứng dụng TMS thì đề nghị ông tải ứng dụng Etax Mobile, vào mục "Tra cứu người phụ thuộc" để chứng minh người phụ thuộc đã đăng ký với cơ quan thuế.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho ông biết để thực hiện.