Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Lao động nước ngoài có phải tham gia BHYT?

Trần Quốc Dạ - 08:18 28/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam có một số lao động là người nước ngoài được cử sang làm việc thì những người này có phải đóng BHYT không, căn cứ quy định nào?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 và Điểm a Khoản 1 Điều 12 Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-VPQH ngày 7/12/2020 của Văn phòng quốc hội ban hành Luật BHYT, trường hợp người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHYT.