Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Lập báo cáo đánh giá E-HSDT thế nào?

Nguyễn Xuân Dúng - 12:52 22/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, căn cứ Khoản 3 Điều 32 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT về đánh giá E-HSDT, đối với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ, chủ đầu tư/bên mời thầu cần có văn bản thông qua kết quả đánh giá của tổ chuyên gia trước khi mời nhà thầu thương thảo hợp đồng hay không? Trong trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu phải thông qua kết quả đánh giá của tổ chuyên gia thì thủ tục thực hiện như thế nào? Biểu mẫu thực hiện theo quy định nào?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 32 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Sau khi đánh giá E-HSDT, tổ trường tổ chuyên gia đính kèm bản scan báo cáo đánh giá E-HSDT (có chữ ký của tất cả thành viên trong tổ chuyên gia) lên Hệ thống.

Tổ trưởng tổ chuyên gia chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa bản báo cáo đánh giá E-HSDT scan đính kèm trên Hệ thống và bản báo cáo đánh giá E-HSDT bằng giấy có chữ ký của các thành viên trong tổ chuyên gia.

Theo đó, việc lập báo cáo đánh giá E-HSDT được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia.

Đối với trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu nên sau khi có báo cáo đánh giá thì bên mời thầu thương thảo với nhà thầu, không cần chủ đầu tư cho phép.