Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Lập hóa đơn vào thời điểm thu tiền hay hoàn thành dịch vụ?

Đoàn Thị Hường - 09:49 28/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi cho công ty khác vay tiền. Hợp đồng cho vay thời hạn hơn 12 tháng, quy định hết thời hạn vay bên vay sẽ trả cả gốc và lãi vay theo hợp đồng. Hàng quý, hai bên vẫn tính tiền lãi vay và ghi nhận vào doanh thu, chi phí. Theo đó, cuối năm hai bên xác nhận tiền lãi vay phát sinh cả năm (chưa thu được tiền) và Công ty tôi xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với tiền lãi vay trong năm cho bên vay. Xin hỏi, công ty tôi xuất hóa đơn tiền lãi vay theo năm như vậy có đúng không (thời điểm xuất hóa đơn)? Nếu chưa đúng thì thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm nào?

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

- Tại Khoản 1 Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn:

"1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này…".

- Tại Khoản 1 Điều 9 quy định thời điểm lập hóa đơn:

"… Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng)".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty của bà cung cấp dịch vụ cho vay và phát sinh tiền lãi phải thu từ hoạt động cho vay thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp công ty có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Đề nghị công ty của bà Hường nghiên cứu quy định nêu trên và cung cấp hồ sơ có liên quan đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.