Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Phạm Mạnh Huy
Phạm Mạnh Huy - 12:45 07/06/2023

Nhà thầu liên danh có phải chứng minh khả năng huy động nhân sự?

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT có hướng dẫn "Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu". Công tác quản lý chất lượng công trình trong các khâu: Thi công, nghiệm thu, lập và ký hồ sơ quản lý chất lượng, lập bản vẽ hoàn công trong trường hợp nhà thầu liên danh đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 7, Điều 21, Điều 23 và Phụ lục IIB của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Bộ Xây dựng. Tôi xin hỏi, trong hồ sơ dự thầu mỗi thành viên của liên danh nhà thầu có cần bố trí riêng nhân sự và một chỉ huy trưởng có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với phần công việc trong gói thầu của thành viên liên danh theo quy định không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Duy Hưng - 12:35 07/06/2023

Quy định về đấu thầu hàng hóa kinh doanh có điều kiện

Tôi xin hỏi, đối với gói thầu mua sắm hóa chất sử dụng cho phòng thí nghiệm thuộc diện hàng hóa kinh doanh có điều kiện theo Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP, nhà thầu có bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất trong hồ sơ mời thầu không? Nếu có yêu cầu thì khi đánh giá hồ sơ dự thầu chỉ cần nhà thầu có Giấy chứng nhận là chấm đạt hay phải có Giấy chứng nhận và đầy đủ các danh mục hàng hóa mà nhà thầu dự thầu thì mới chấm đạt?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trương Quang Quốc
Trương Quang Quốc - 09:31 05/06/2023

Có thể lập kế hoạch chọn nhà thầu cho cả dự án

Đơn vị tôi đang quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công. Hiện nay chủ trương đầu tư, dự án đầu tư đã được phê duyệt, trong đó có nội dung dự kiến số vốn bố trí qua các năm và đồng thời kế hoạch đầu tư công trung hạn của dự án đã được bố trí đầy đủ. Tôi xin hỏi, sau khi dự án đầu tư được duyệt, có được căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được giao cho dự án để lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho cả dự án hay không? Hay phải chờ quyết định giao vốn hằng năm cho dự án mới đủ điều kiện lập?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cù Ngọc Tuấn
Cù Ngọc Tuấn - 09:25 05/06/2023

Sử dụng nhà thầu phụ thế nào là đúng quy định?

Trong quá trình nghiên cứu pháp luật về đấu thầu, tôi gặp tình huống sử dụng nhà thầu phụ của gói thầu X như sau: Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, gói thầu X (cung cấp dịch vụ tư vấn) có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, giá trị gói thầu 14 tỷ đồng, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu quý III/2021, nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nhà thầu trúng thầu thực hiện gói thầu X là liên danh nhà thầu B, C (trong đó, nhà thầu C là nhà thầu chính và đứng đầu liên danh theo thỏa thuận liên danh giữa hai nhà thầu). Nhà thầu liên danh B, C không kê khai danh sách các nhà thầu phụ và không kê khai công việc thuộc gói thầu X sử dụng nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu. Khi thương thảo hợp đồng ngày 15/10/2021, nhà thầu C đề xuất sử dụng nhà thầu phụ D và được chủ đầu tư chấp thuận. Trên cơ sở đó, ngày 20/10/2021 chủ đầu tư ký hợp đồng thực hiện gói thầu X với liên danh nhà thầu B, C (trong hợp đồng thể hiện nhà thầu liên danh B, C có sử dụng nhà thầu phụ D). Ngày 22/10/2021, nhà thầu liên danh B, C ký hợp đồng thầu phụ với nhà thầu phụ D với giá trị bằng 27% giá trị hợp đồng đã ký với chủ đầu tư để thực hiện một phần công việc trong gói thầu X. Tôi xin hỏi, nhà thầu C đề xuất sử dụng nhà thầu phụ D có đúng quy định pháp luật về đấu thầu không? Chủ đầu tư chấp thuận cho liên danh nhà thầu B, C được sử dụng nhà thầu phụ D trong biên bản thương thảo hợp đồng và trong hợp đồng ký với chủ đầu tư có đúng quy định pháp luật không? Trường hợp thực hiện không đúng quy định pháp luật về sử dụng nhà thầu phụ trong tình huống nêu trên thì chủ đầu tư và liên danh nhà thầu B, C phải thực hiện giải quyết thế nào đối với các hợp đồng đã ký để bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng thời phải xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư theo các quy định nào của pháp luật hiện hành? Điểm b Khoản 2 Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 có được hiểu là chỉ những công việc mà nhà thầu chính đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu thì mới được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc đã kê khai? Nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu được chủ đầu tư chấp thuận cũng chỉ được thực hiện các công việc mà nhà thầu chính đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu có phải không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Bùi Thanh Phúc
Bùi Thanh Phúc - 09:57 02/06/2023

Có được bổ sung nhân sự, thiết bị sau thời điểm đóng thầu?

Theo tôi tham khảo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn, trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị, hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung. Tôi xin hỏi, đối với nhân sự chủ chốt, thiết bị, hợp đồng tương tự thay đổi, nhà thầu phải trích xuất từ cơ sở dữ liệu mà nhà thầu đã kê khai trên hệ thống trước thời điểm đóng thầu hay được phép bổ sung nhân sự chủ chốt, thiết bị, hợp đồng tương tự trên hệ thống sau thời điểm đóng thầu?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Thu Trang
Nguyễn Thu Trang - 09:37 02/06/2023

Hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thế nào?

Công ty tôi có 100% vốn đầu tư nước ngoài, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 1/4/2020, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 22/12/2020. Ngày 11/8/2022, công ty tôi đã đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nội dung "Thông tin nhà đầu tư, tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư và mục tiêu hoạt động" và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần 3 ngày 29/8/2022. Ngày 16/9/2022, công ty đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nội dung "Tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án", được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần 4 ngày 30/9/2022. Ngày 7/10/2022, công ty tôi phát hiện nội dung "Tiến độ thực hiện dự án", là thông tin mà công ty không đề nghị điều chỉnh trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần 3, lần 4 bị sai so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần 2 và thực tế hoạt động của công ty theo ghi nhận tại báo cáo tài chính năm 2020. Tôi tham khảo Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và hiểu rằng Nghị định không quy định về thời hạn nộp hồ sơ hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời thông tin "Tiến độ thực hiện dự án" trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không phải là một nội dung mà công ty tôi đã đề nghị điều chỉnh nên công ty có thể đề nghị hiệu đính thông tin. Xin hỏi, cách hiểu như trên có đúng không? Trong trường hợp này, công ty tôi có thể làm hồ sơ đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Phạm Văn An
Phạm Văn An - 13:07 01/06/2023

Dự án nào phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư?

Theo tôi tham khảo, tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP có quy định: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng". Tôi xin hỏi, hướng dẫn hiện hành về đầu tư có quy định việc phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nghĩa trang (sử dụng vốn ngoài ngân sách) hay không? Trường hợp phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức nào? Đấu giá hay đấu thầu hay chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Vũ Thị Thùy Nhung
Vũ Thị Thùy Nhung - 08:20 01/06/2023

Gói thầu in ấn là gói thầu phi tư vấn

Đơn vị tôi đang thực hiện gói thầu in ấn tài liệu truyền thông theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Tôi xin hỏi, gói thầu này thuộc loại nào?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Tuấn Nam
Nguyễn Tuấn Nam - 14:43 31/05/2023

Hai đơn vị trực thuộc Bộ có được tham gia gói thầu của nhau không?

Tôi xin hỏi, đơn vị B và đơn vị C đều là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, vậy, đơn vị B có được tham dự gói thầu tư vấn do đơn vị C tổ chức hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Thị Việt Hồng
Nguyễn Thị Việt Hồng - 16:14 30/05/2023

Phải hình thành gói thầu mới với phần công việc phát sinh?

Dự án X đã lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công. Do yếu tố khách quan, dự án đã dừng thi công và quyết toán khối lượng thực hiện. Hiện nay, dự án X đã được phê duyệt điều chỉnh, chủ đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh bổ sung gói thầu xây lắp A (gồm khối lượng chưa thi công và khối lượng bổ sung mới). Tuy nhiên, chủ đầu tư không trình bổ sung gói thầu giám sát và gói thầu bảo hiểm thi công gói thầu A với lý do sẽ thương thảo với nhà thầu đã thực hiện gói thầu giám sát, bảo hiểm trước đó để ký kết phụ lục hợp đồng. Xin hỏi, việc không tiến hành bổ sung gói thầu giám sát, bảo hiểm có trái quy định không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Ngô Thị Phương
Ngô Thị Phương - 12:41 25/05/2023

Cơ quan thuế có cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh?

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top