Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu khách mời

Nguyễn Hòa - 14:25 25/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức khoán như sau: "a) Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương: 200.000 đồng/ngày/người; b) Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh: 150.000 đồng/ngày/người". Tôi xin hỏi, cơ quan tôi tổ chức hội nghị 1/2 ngày thì các đại biểu không hưởng lương ngân sách Nhà nước có được hỗ trợ tiền ăn theo quy định là 150.000 đồng/người/ngày hay không? Nếu không được hỗ trợ 150.000 đồng/ngày/người thì tôi có được chi 75.000 đồng/người cho đại biểu không hưởng lương ngân sách Nhà nước không?

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Về mức chi hỗ trợ tiền ăn, tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo các mức khoán như sau:

"a) Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc trung ương: 200.000 đồng/ngày/người;

b) Cuộc họp tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh: 150.000 đồng/ngày/người;

c) Riêng cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): 100.000 đồng/ngày/người".

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định: "Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện cho phù hợp".

Về hóa đơn, chứng từ thanh toán, tại Điều 13 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định:

"1. Văn bản, kế hoạch tổ chức hội nghị được người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Hóa đơn, chứng từ hợp pháp và bảng kê thanh toán đối với các khoản chi bằng tiền cho người tham dự hội nghị theo quy định tại Thông tư này (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành về hóa đơn, chứng từ thanh toán".

Theo đó, đề nghị bà căn cứ văn bản, kế hoạch tổ chức hội nghị được người có thẩm quyền phê duyệt; căn cứ theo quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, hội nghị phí của HĐND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện; hóa đơn, chứng từ thanh toán bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 13 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.