Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động

Trần Thị Kim Hạnh - 09:55 15/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, người lao động đóng BHXH được 14 năm 3 tháng. Do sức khỏe yếu nên tháng 10/2020 nghỉ không lương, tháng 2/2023 chốt sổ BHXH. Xin hỏi, trường hợp người lao động chết do ung thư thì thân nhân được hưởng những chế độ nào?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp bà hỏi, người lao động có 14 năm 3 tháng đóng BHXH đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết, thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và thân nhân của người lao động được hưởng tiền tuất một lần theo quy định tại các Điều 67 và Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Cụ thể như sau:

Trợ cấp mai táng: Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đó chết, quy định tại Khoản 1, Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trợ cấp tuất một lần: Theo quy định tại Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thân nhân người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH nêu trên chết thì được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại Khoản 1, Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

- Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia BHXH hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho các năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.