Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Nhà sản xuất hàng hóa phải tái chế bao bì thương phẩm

Trần Thị Kiều Oanh - 16:37 02/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi sản xuất bao bì để bán cho các công ty khác. Xin hỏi, công ty tôi có chịu trách nhiệm tái chế bao bì trong trường hợp này hay không, hay trách nhiệm tái chế thuộc về công ty sử dụng bao bì?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 77 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/2/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, bao bì phải tái chế là bao bì thương phẩm của các hàng hóa: thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc,... và nhà sản xuất các hàng hóa thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc,... phải thực hiện tái chế bao bì thương phẩm của hàng hóa sản xuất, đưa ra thị trường. Do đó công ty bà không phải thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì.