Lao động - Tiền lương

Hỏi: Nữ sinh 1973 có đủ điều kiện về hưu năm nay không?

Trần Thị P. - 11:10 21/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi sinh tháng 1/1973, là viên chức, làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đóng BHXH từ năm 2002 đến năm 2023. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu trong năm 2023 không và có được hưởng chính sách tại Nghị định số 29/2023/NĐCP không? Nếu chưa đủ số năm đóng BHXH thì tôi có được tiền đóng BHXH không?

Trả lời

BHXH tỉnh Phú Thọ trả lời vấn đề này như sau:

Bà P. sinh tháng 1/1973 là viên chức, làm việc trong điều kiện bình thường, đóng BHXH từ năm 2002 đến năm 2023 (khoảng 21 năm):

1. Căn cứ quy định tại Phụ lục I - Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng (ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ) thì đến tháng 10/2031 bà đủ điều kiện nghỉ hưu.

2. Tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về chính sách nghỉ hưu trước tuổi: “Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau: a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP; b) Được hưởng chế độ quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều này”. Căn cứ quy định trên, bà sinh tháng 01/1973 nên năm 2023 bà không đủ điều kiện được áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ.

3. Về nội dung bà hỏi “nếu chưa đủ số năm đóng BHXH thì tôi có được hưởng tiền đóng BHXH không?”. Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 60 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định bảo hiểm xã hội một lần: “1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;”. Bà là viên chức, làm việc trong điều kiện bình thường, tham gia BHXH từ 2002 đến 2023 (khoảng 21 năm), do vậy bà không thuộc điều kiện được thanh toán BHXH một lần.

Căn cứ điểm a, b Điều 55 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động: “1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên”. Nếu bà đi giám định y khoa được xác định suy giảm khả năng lao động do các bệnh lý, tỷ lệ tổn thương cơ thể như quy định trên thì bà có thể được giải quyết hưởng chế độ hưu trí.