Lao động - Tiền lương

Hỏi: Phải chuyển chức danh nghề nghiệp trước khi thăng hạng

Nông Thị Thêu - 09:53 28/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là viên chức Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện, hưởng lương ngạch Kỹ thuật viên, mã ngạch V.05.02.08 từ năm 2019. Tôi đã có bằng đại học, chuyên ngành Nông lâm kết hợp từ năm 2015. Xin hỏi, nếu tôi đi học và có chứng chỉ Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III thì bà có đủ điều kiện để thi chuyển sang vị trí đó không?

Trả lời

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái trả lời vấn đề này như sau:

Bà Thêu đang hưởng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên, mã số V.05.02.08 (hệ số lương từ 1,86 đến 4,06) quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 1/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/1/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Hiện tại bà Thêu đã đi học và có bằng đại học, chuyên ngành Nông lâm kết hợp và muốn thi thăng hạng sang chức danh nghề nghiệp Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III, mã số V.03.01.02 (hệ số lương từ 2,34 đến 4,98) theo Thông tư số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Nội vụ thì bà phải thay đổi chức danh nghề nghiệp từ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên, mã số V.05.02.08 sang chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV, mã số V.03.01.03 quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ).