Lĩnh vực khác

Hỏi: Pháp luật có cho phép nạp tiền mua vật phẩm trong game online?

Trần Công - 11:29 03/10/2022

Chi tiết câu hỏi

Việc mua, bán vật phẩm trong game online đã bị cấm theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, các nhà phát hành game vẫn cho người chơi nạp tiền để mua các vật phẩm mà họ bán trong game. Như vậy có coi là vi phạm pháp luật không?

Trả lời

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 7 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng quy định về vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng, như sau:

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được khởi tạo các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong trò chơi điện tử theo đúng nội dung, kịch bản mà doanh nghiệp đã báo cáo trong hồ sơ được cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử và trong báo cáo định kỳ của doanh nghiệp.

- Người chơi được dùng điểm thưởng hoặc đơn vị ảo có trong tài khoản trò chơi điện tử của mình để đổi lấy vật phẩm ảo do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử khởi tạo.

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử có nghĩa vụ quản lý vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong trò chơi điện tử theo đúng quy tắc trò chơi đã công bố và phù hợp với nội dung, kịch bản trò chơi đã được phê duyệt.

- Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng chỉ được sử dụng trong phạm vi trò chơi điện tử và theo đúng mục đích mà doanh nghiệp đã báo cáo. Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử.

- Không mua, bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng giữa những người chơi với nhau.

Như vậy, việc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng khởi tạo các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong các trò chơi đã được cấp phép phát hành để cung cấp cho người chơi theo đúng nội dung, kịch bản mà doanh nghiệp đã báo cáo trong hồ sơ được cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử và trong báo cáo định kỳ của doanh nghiệp là phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và người chơi (người sử dụng dịch vụ) phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều 7 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT, các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Trường hợp nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 104 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sử dụng vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng ngoài phạm vi trò chơi điện tử và không theo đúng mục đích mà doanh nghiệp đã báo cáo; quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử; mua, bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng giữa những người chơi với nhau).