Lao động - Tiền lương

Hỏi: Phụ cấp ưu đãi đối với giảng viên văn hóa

Lê Thị Thùy - 11:39 01/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giảng viên văn hóa ngạch V.07.01.03, đang giảng dạy văn hóa phổ thông cho học sinh trung cấp có nhu cầu học văn hóa để liên thông cao đẳng ở trường cao đẳng. Xin hỏi, phụ cấp ưu đãi của tôi là 25% theo phụ cấp của trường cao đẳng hay phụ cấp 30% như giáo viên phổ thông? Tôi tốt nghiệp sư phạm Lịch sử, thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm học 2023-2024 tôi được phân công dạy môn Giáo dục chính trị thì phụ cấp ưu đãi được tính là 25% như giảng viên của trường cao đẳng hay 45% như giảng viên giảng dạy các môn liên quan đến Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006.

Theo đó, mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường cao đẳng; mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp; mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng.

Căn cứ chức năng quản lý nhà nước của các bộ và cơ quan ngang bộ, đề nghị bà Lê Thị Thùy có ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn theo thẩm quyền.