Lao động - Tiền lương

Hỏi: Quy định mới về tiếp nhận công chức cấp xã

Nguyễn Thị Khoa Mi - 10:22 18/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, từ khi Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức, cấp xã có hiệu lực (1/8/2023) thì việc sát hạch cán bộ cấp xã thành công chức xã có thực hiện được không hay phải chờ Thông tư hướng dẫn hoặc phải chờ văn bản của UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Việc tiếp nhận vào làm công chức cấp xã (trong đó có trường hợp cán bộ cấp xã) được quy định tại Điều 14 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận; hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận và Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào làm công chức cấp xã được áp dụng quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức). Đồng thời, tại Điểm b Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, trong đó có quy định về tiếp nhận vào làm công chức cấp xã.