Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Quy định về mức chi soạn thảo văn bản góp ý

Trần Hưng Bình - 15:23 29/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang công tác tại Sở Tư pháp, hàng năm ngân sách nhà nước có cấp cho Sở kinh phí xây dựng, thẩm định và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. Trong năm, Sở có thực hiện tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật cho địa phương, Trung ương và được thanh toán văn bản góp ý từ nguồn kinh phí xây dựng, thẩm định và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. Tôi xin hỏi, Sở Tư pháp chi trả như vậy là đúng hay sai? Trường hợp Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các cá nhân ngoài Sở Tư pháp, Sở căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 338/2016/TT-BTC để chi trả văn bản góp ý cho các cá nhân đó như sau: "Các nội dung chi, mức chi tại Điều 3, Điều 4 Thông tư mang tính hướng dẫn; căn cứ mức kinh phí được giao để thực hiện xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật quyết định thực hiện chi tiêu cho các nội dung công việc với mức chi phù hợp (thấp hơn hoặc cao hơn mức chi quy định tại Điều 4 thông tư này) trong tổng mức kinh phí đã được giao để thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật". Xin hỏi, Sở chi trả như vậy đúng hay sai?

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội quy định cụ thể quy trình, thủ tục, hồ sơ để thông qua nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, quyết định của UBND cấp tỉnh. Theo đó, Sở Tư pháp có chức năng:

- Chủ trì thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh (Điều 115); thẩm định dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình (Điều 121).

- Phối hợp với Văn phòng UBND cấp tỉnh xem xét kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định (Khoản 3 Điều 127) đối với xây dựng quyết định của UBND cấp tỉnh.

Ngày 6/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Tại Mục 4 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 42/2022/TT-BTC quy định mức chi soạn thảo văn bản góp ý; báo cáo thẩm định, thẩm tra văn bản của cơ quan thẩm định, thẩm tra.

Do vậy, khi Sở Tư pháp chủ trì thẩm định, hoặc phối hợp tham gia với văn phòng UBND cấp tỉnh thì được thanh toán theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC và Thông tư số 42/2022/TT-BTC.

Đề nghị ông nghiên cứu quy định tại các Thông tư nêu trên và các quy định của địa phương, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện theo quy định.