Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Sản xuất không phát sinh khói bụi có cần giấy phép môi trường?

Nguyễn Thanh Tâm - 07:05 14/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi mở hộ kinh doanh có đăng ký sản xuất thạch rau câu với công suất 100 tấn/năm, khi sản xuất cơ sở của tôi không phát sinh khói bụi mà chỉ có nước thải với mức 300kg/ngày, được xử lý thông qua bể bioga. Như vậy cơ sở của tôi có phải xin giấy phép môi trường không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Đối tượng phải có giấy phép môi trường được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cụ thể:

"1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này".

Để xác định được dự án đầu tư, cơ sở thuộc nhóm I, II và III nêu trên, chủ đầu tư căn cứ vào danh mục dự án đầu tư quy định tại Phụ lục III, IV và V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Trường hợp dự án, cơ sở không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường, bà căn cứ quy định tại Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường để đăng ký môi trường với UBND cấp xã nơi thực hiện dự án, cơ sở hoặc được miễn đăng ký môi trường theo quy định. Đối tượng được miễn đăng ký môi trường quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Đề nghị bà nghiên cứu các quy định nêu trên để xác định đúng thủ tục môi trường cần làm.