Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Sử dụng VneID mức độ 2 để làm thủ tục đăng ký xe

Quốc Việt - 08:05 01/12/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, đăng ký xe mới có cần định danh mức 2 không? Nếu cần thì quy định ở đâu?

Trả lời

Công an tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 1/7/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Theo đó, việc đăng ký xe được thực hiện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe.