Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Tài liệu dự thầu trong USB có coi là hợp lệ?

Nguyễn Anh Tuấn - 10:05 03/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Bên mời thầu có tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC bằng hồ sơ giấy (không qua mạng) theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Ở bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, trong danh sách nhà thầu được đánh giá có 1 nhà thầu ghi trong bản gốc hồ sơ dự thầu (và các bản sao) phần phương pháp luận (phương pháp chấm điểm) ở mục chi tiết đề nghị: "Chủ đầu tư xem xét chi tiết ở hồ sơ trong USB gửi kèm". Tôi xin hỏi, trường hợp này tổ chuyên gia/bên mời thầu có được xem xét, đánh giá hồ sơ, tài liệu nhà thầu gửi trong USB (bản scan có chữ ký của nhà thầu)? Trường hợp để tạo tính cạnh tranh và công bằng, bên mời thầu có được gửi công văn làm rõ với nhà thầu trên, trong đó nêu rõ: "Bên mời thầu không chấp nhận hồ sơ copy trên USB, đề nghị nhà thầu cung cấp bản giấy có xác nhận và phải hoàn toàn thống nhất/giống với bản copy trên USB để bên mời thầu có căn cứ xem xét đánh giá"? Khi đó, việc cung cấp hồ sơ trên của nhà thầu (nếu có) có bị xem là thay đổi bản chất của hồ sơ dự thầu hay không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 1/1/2024, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Việc đánh giá được thực hiện trên bản chụp, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp.

Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá.

Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại.

Đối với nội dung hỏi của ông, việc đánh giá hồ sơ dự thầu tuân thủ các quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.