Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

Trần Duy - 07:05 09/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi đi vào hoạt động từ năm 2018 nhưng tới nay chưa có hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền cấp. Qua đối chiếu Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án của công ty tôi thuộc nhóm II. Xin hỏi, vậy dự án của công ty tôi thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh hay UBND huyện?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Công ty đã đi vào hoạt động từ năm 2018 nhưng tới nay chưa có hồ sơ môi trường (quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản tương đương quy định tại Khoản 2 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường) được cơ quan có thẩm quyền cấp thì thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thuộc UBND cấp huyện theo quy định tại Khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường.