Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thẩm quyền chuyển đổi chức danh công chức cấp xã

Dương Đức Hùng - 08:05 26/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, việc chuyển đổi chức danh công chức cấp xã thực hiện như thế nào? Một công chức đang làm Văn phòng-Thống kê cấp xã (có bằng trung cấp Luật), nay học xong bằng đại học chuyên ngành Công tác xã hội thì có thể chuyển sang chức danh công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã được không và thực hiện như thế nào?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Thẩm quyền chuyển đổi chức danh công chức đối với công chức cấp xã được quy định tại Điều 32 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định thẩm quyền quản lý đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Theo đó, Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã; trong đó có thẩm quyền chuyển công tác và quản lý công chức cấp xã (bao gồm cả thẩm quyền về chuyển đổi chức danh đối với công chức cấp xã); thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Về xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã có thay đổi về trình độ đào tạo, tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP đã quy định trường hợp trong thời gian công tác, cán bộ, công chức cấp xã có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm thì được đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị ông Dương Đức Hùng trình bày nguyện vọng với UBND cấp xã nơi ông đang công tác để báo cáo UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp xem xét, quyết định theo phạm vi, thẩm quyền được giao.