Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Thay đổi nơi làm việc có phải đăng ký lại người phụ thuộc?

Nguyễn Minh Khôi - 10:05 16/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tháng 3/2023, tôi làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do có phát sinh thu nhập tại 3 công ty. Từ tháng 9/2020 đến tháng 7/2022, tôi làm việc tại Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam có đăng ký người phụ thuộc là bố đẻ tôi và được Cục Thuế TP. Hà Nội cấp mã số thuế. Từ tháng 8/2022 đến nay, tôi làm việc cho Công ty TNHH Cryptopie-Labo và từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, tôi làm thêm cho Công ty CMC Global. Tháng 9/2022, tôi làm hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho con tôi tại Công ty Cryptopie và được Cục Thuế TP. Hà Nội cấp mã số thuế, nhưng tôi chưa đăng ký lại người phụ thuộc là bố tôi ở công ty mới. Do vậy, khi quyết toán thuế và hoàn thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có thông báo về việc bổ sung hồ sơ người phụ thuộc là cha, mẹ. Cán bộ thuế yêu cầu tôi làm đơn có xác nhận của xã là bố tôi có thu nhập dưới 1 triệu đồng/tháng để hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế. Xin hỏi, cán bộ thuế hướng dẫn như vậy có đúng không? Trường hợp của tôi có được giảm trừ gia cảnh ở công ty mới không? Hay chỉ được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 1/2022 đến tháng 7/2022 (do vẫn làm việc ở công ty cũ). Từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022 sẽ không tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là bố đẻ ở công ty mới?

Trả lời

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

"1. Giảm trừ gia cảnh

...c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

c.2.3)Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

...i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người lao động thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu.

Trường hợp tháng 8/2022 ông Nguyễn Minh Khôi chuyển đến làm việc tại Công ty TNHH Cryptopie-Labo nhưng chưa đăng ký lại người phụ thuộc là bố đẻ thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc là bố đẻ tại Công ty TNHH Cryptopie-Labo khi ông Nguyễn Minh Khôi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2022 và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là bố đẻ.

Trường hợp ông Khôi không đăng ký lại người phụ thuộc là bố đẻ khi quyết toán thuế TNCN năm 2022 thì sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là bố đẻ trong thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022.

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên trả lời để ông Nguyễn Minh Khôi biết và thực hiện.