Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Thời điểm hoàn thành hợp đồng có gồm thời gian bảo hành?

Nguyễn Duy Hiếu - 10:34 30/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Đối với gói thầu tư vấn giám sát, ghi chú tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá thời điểm xác định hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc hoàn thành. Tôi xin hỏi, thời điểm nghiệm thu công việc hoàn thành đối với gói thầu giám sát có bao gồm thời gian bảo hành của gói thầu thi công không? Ví dụ, hợp đồng thi công nghiệm thu năm 2020 nhưng hết bảo hành năm 2021 thì đánh giá công việc hoàn thành là 2020 hay 2021?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với gói thầu đã phát hành HSMT trước ngày 1/1/2024, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo hướng dẫn tại Bảng số 01 Mục 2 Chương III Mẫu E-HSMT dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu bao gồm đã thực hiện gói thầu có tính chất tương tự trong khoảng thời gian quy định tại E-HSMT. Thời điểm xác định hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc hoàn thành.

Theo đó, việc đánh giá về hợp đồng tương tự gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện theo quy định nêu trên, căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT và các yêu cầu khác trong E-HSMT và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Việc nghiệm thu thực hiện theo quy định của hợp đồng.