Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Thời điểm xác nhận ‘không còn đất ở, nhà ở’ khi thu hồi đất

Nguyễn Thị Bích Ly - 14:05 02/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Theo Khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai 2013, khi Nhà nước thu hồi đất ở, hộ gia đình đủ điều kiện để bồi thường, được xác nhận không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã, phường thì được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở. Tôi xin hỏi, thời điểm UBND xã xác nhận hộ gia không có chỗ ở, nhà ở khác trên địa bàn xã là thời điểm ban hành thông báo thu hồi đất, hay thời điểm chuẩn bị ban hành quyết định thu hồi đất (thời điểm lập phương án bồi thường, tái định cư)? Vì trong thực tế thời điểm lập phương án bồi thường cách khá xa thời điểm ban hành thông báo thu hồi đất.

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 67 Luật Đất đai quy định về thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

"1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

2. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.

3. Người có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4. Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất".

Tại Khoản 3 Điều 23 Luật Đất đai năm 2013 quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai: "Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật này".

Do đó, đề nghị bà liên hệ với cơ quan Tài nguyên và Môi trường tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.